Drogi użytkowniku!

Rejestrując się możesz:
- wyszukiwać inne osoby, które chętnie nawiążą znajomość,
- rozmawiać z dowolną ilością osób jednocześnie i o każdej porze,
- przeglądać użytkowników w katalogu, podzielonych według zaintesowań,
- rozmawiać z użytkownikami w innym języku, aby go dopracować ,
- wykorzystywać do woli ogromną skrzynkę odbiorczą,
- uczestniczyć w programie lojalnościowym i zdobywać super nagrody,
- i wiele, wiele innych rzeczy!

  ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE!

PS. Rejestrując się lub logując to okienko już nigdy więcej się nie pojawi.

Zamknij
1

Wyslij

REKLAMA. Jeśli chcesz zamieścić tutaj swoją, skontaktuj się, a jesli chcesz je wyłączyć - zaloguj się.

Przyjaciela Przyjaciółki1 REKLAMA. Jeśli chcesz zamieścić tutaj swoją, skontaktuj się, a jesli chcesz je wyłączyć - zaloguj się.

Regulamin

Zasady korzystania z portalu http://beta.wirtualnyprzyjaciel.net.pl

Poniższy regulamin oparty jest na przepisach prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Określa on warunki korzystania i funkcjonowania niniejszego portalu społecznościowego, istniejącego pod adresem http://beta.wirtualnyprzyjaciel.net.pl zwanego dalej portalem WirtualnyPrzyjaciel. Użytkownik z chwilą wejścia do serwisu powinien dokładnie zapoznać się z zasadami poniższego regulaminu. Jeśli nie akceptuje go, jest zmuszony do opuszczenia portalu WirtualnyPrzyjaciel , jeśli zaś akceptuje, wtedy może korzystać z portalu.

Definicje:
Portal – portal społecznościowy, w którym aktualnie się znajdujesz, którego główną ideą jest zapoznawanie się pomiędzy użytkownikami, nie w celach matrymonialnych.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność od czynności prawnych, akceptująca regulamin w aktualnym brzmieniu, korzystająca w dowolny dozwolony sposób. Użytkownikiem również nazywa się osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
Profil – uporządkowane w przystępny sposób - wprowadzone lub później edytowane – dane. Dostęp do profilu uzyskuje każdy, kto akceptuje postanowienia regulaminu.
Administracja - aktualni właściciele portalu WirtualnyPrzyjaciel sprawujący nadzór nad poprawnym działaniem portalu.
Regulamin – obecnie czytany dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administracji.

Dostęp do serwisu
Użytkownik, który akceptuje regulamin może przeglądać profil każdego wcześniej zarejestrowanego użytkownika bez potrzeby logowania i/lub posiadania własnego konta.
Korzystanie z portalu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne, jednak dostęp do wybranych dodatkowych funkcji może okazać się płatny.
Użytkownik wie, że w momencie rejestracji zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony. Dokonując rejestracji użytkownik oświadcza, że:
- w momencie wejścia do portalu zapoznał się z regulaminem, akceptuje go oraz rejestrując się dodatkowo potwierdza akceptację postanowień regulaminu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych wprowadzonych a później edytowanych przez Administrację dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz świadczenia przez Administrację usług w portalu WirtualnyPrzyjaciel
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym komunikatów reklamowych i systemowych na konto pocztowe i wewnętrzną skrzynkę pocztową poleconych przez administrację lub osoby trzecie.

Prywatność
Dane wprowadzone przez Użytkownika wykorzystywane będą przez Administrację do zawarcia, rozwiązania umowy z Użytkownikiem.
Użytkownik ma możliwość do wglądu, zmiany i usuwania z serwisu swoich danych wprowadzonych podczas rejestracji.
W momencie naruszania regulaminu Administracja ma prawo edycji lub całkowicie usunięcia danych wprowadzonych przez Użytkownika w czasie korzystania z portalu.
Administracja może ujawnić posiadane dane Użytkowników tylko podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Korzystanie z portalu
Zabrania się każdej osobie przebywającej na łamach portalu działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie portalu. W przypadku stwierdzenia takich działań Administracja ma prawo do usunięcia natychmiastowo danych. W myśl obowiązujących przepisów działania polegające na próbie destabilizacji portalu są czynem zabronionym i Administracja ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez nią szkody. Użytkownik zobowiązuje się do:
- przestrzegania praw autorskich, majątkowych oraz wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych,
- powstrzymywania się od działań naruszających prywatność innych przebywających osób polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych użytkownikach,
- działania na szkodę Administracji, Użytkowników i innych osób.

Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zgodę innych osób na umieszczenie przez niego danych, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
Niedopuszczalne jest umieszczenie w serwisie danych obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających dobra osobiste, obrażających godność innych osób, naruszających polskie i międzynarodowe normy prawne, używania słów powszechnie uznanych za obraźliwe. W przypadku umieszczenia takich danych, Administracja ma prawo edytować lub usunąć dane lub konto.
Każda ze stron posiada prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
Użytkownik korzystając z portalu, zbiera specjalne punkty wymienne na aktualnie dostępne nagrody.
W przypadku gdy, użytkownik dokonuje wymiany punktów na link do swojego profilu może się zdarzyć, że link będzie wyświetlany losowo, wraz z innymi linkami do profilów innych użytkowników.

Odpowiedzialność
Administracja zobowiązuje się do świadczenia jak najlepszej jakości usług, jednakże nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą, awarią, niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet w przypadku utraty danych użytkowników.
Użytkownik umieszczając link do piosenki, lub filmu oświadcza, że uzyskał zgodę na publikację linku na łamach portalu oraz oświadcza, że uzyskał zgodę na to.
Użytkownikowi zabrania się również, spotykania się z nowo poznanymi osobami na łamach portalu.
Aktywne konto użytkownik uzyskuje po wpisaniu ciągu czterech cyfr, który przychodzi po rejestracji na wskazany adres.
Aby usunąć swoje konto należy nacisnąć odpowiedni link w zakładce Ustawienia.
Aby mieć możliwość czytania wiadomości w wewnętrznej skrzynce, konieczne jest aktywne konto.
Administracja nie odpowiada za wprowadzone dane użytkowników. Dane te nie są poglądami i opiniami ani twórców ani Administracji serwisu. Użytkownik łamiący postanowienia niniejszego regulaminu może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administracji bądź innych osób.
Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania innych osób oraz za wykorzystanie przez nich danych niezgodnie z celem działania portalu.
Administracja nie odpowiada za roszczenia skierowania do niej przez inne Osoby związane z umieszczeniem w Serwisie Danych tych Osób - odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik wprowadzający dane.
Reklamacje dotyczące Serwisu powinny być zgłaszane Administracji przez Użytkownika.
Reklamacyjne są rozpatrywane przez Administrację w ustawowym terminie. Administracja ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.
Administracja ma prawo ingerować w Dane wprowadzone przez Użytkownika celem usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
Administracja nie zajmuje się reklamacjami dotyczącymi usług świadczonych przez inne Osoby korzystające z Serwisu.
Administracja bez uzasadniania przyczyny może jednostronnie zmienić postanowienia Regulaminu o czym informuje poprzez publikację nowego Regulaminu na łamach Serwisu.
Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja aktualnego Regulaminu. Po zapoznaniu się z aktualnym Regulaminem Użytkownik składa następujące oświadczenie: Oświadczam, iż zapoznałam/em się z aktualną treścią Regulaminu oraz akceptuję jego postanowienia w związku z czym nadal kontynuuję umowę z Administracją. W wypadku braku akceptacji aktualnego Regulaminu rozwiązuję umowę z Administracją oraz zobowiązuje się do usunięcia swoich Danych oraz swojego Konta.

Powered by WirtualnyPrzyjaciel. Idea serwisu chroniona jest prawem autorskim.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
stat4u